Všeobecné obchodné podmienky

8 vecí, ktoré musíš vedieť (obchodné podmienky ľudskou rečou)

  1. Tieto obchodné podmienky sa týkajú e-booku Zarábajúci web. Predávajúcim je firma Akontax, s.r.o. a kupujúcim sa stáva každý, kto si objedná e-book.
  2. E-book Zarábajúci web je informačným produktom. Po zakúpení ti na zadanú e-mailovú adresu príde súbor vo formátoch PDF a ePub. E-book si môžeš prečítať na akomkoľvek zariadení (počítači, tablete, telefóne, čítačke).
  3. Objednávkou obom stranám vznikajú isté povinnosti. Hlavnou je tá, že ja sa zaväzujem dodať to, čo si si objednal a ty si povinný zaplatiť. Jednoduché. 🙂
  4. Cena e-booku Zarábajúci web je 37 € vč. DPH. Po platbe ti na e-mail príde e-book a faktúra (v elektronickej forme).
  5. Za e-book môžeš zaplatiť kartou alebo bankovým prevodom. Ak platíš kartou, platba bude spracovaná cez zabezpečenú platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o. E-book ti odošlem okamžite po úhrade. Ak si vyberieš platbu bankovým prevodom, e-book ti pošlem hneď, ako zaregistrujem tvoju platbu. Ak by mi to trvalo dlhšie, pokojne mi napíš email na peter@zarabajuciweb.sk.
  6. Ak by sa naskytol akýkoľvek problém a e-book by ti neprišiel ani niekoľko dní po tom, čo si zaplatil, napíš mi na adresu peter@zarabajuciweb.sk a vyriešime to.
  7. Čo ak po zakúpení zistíš, že tento e-book nie je pre teba? Žiadny strach, máš 30-dňovú garanciu vrátenia peňazí. Nemusíš ani udávať dôvod. Viac informácii o garancii a o odstúpení od zmluvy nájdeš v sekcii 6. Garancia - Vrátenie peňazí.
  8. Tvoje osobné údaje sú v bezpečí a nebudem ich zdieľať nikomu inému.

 

Úplné znenie obchodných podmienok

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj elektronickej publikácie (ďalej len e-booku) na internetovej stránke zarabajuciweb.sk.

Predávajúci:

Akontax, s.r.o.
Alexandra Rudnaya 2556/20
010 01, Žilina

IČO: 44 639 678
DIČ: 202 277 9154
IČ DPH: SK2022779154

Zodpovedná osoba: Peter Chodelka
e-mail: peter@zarabajuciweb.sk

Predávajúci je zapísaný pod spisovou značkou Sro, vložka číslo: odd. Sro  vl.č.50999/L na Okr. súde Žilina.
Predávajúci je platcom DPH.

Dozorný orgán: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130

Kupujúci je akákoľvek osoba, ktorá prostredníctvom predajných stránok Predávajúceho naplnila podmienky uvedené v druhom bode týchto VOP.

E-book Zarábajúci web je informačným produktom. Akékoľvek šírenie, alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Stiahnutím tohto e-booku rozumiete, že akékoľvek použitie informácií z tejto publikácie a úspechy či neúspechy z toho plynúce sú len vo vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V e-booku môžete nájsť informácie o produktoch, alebo službách tretích strán. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením názoru a skúseností autora k tématike.

2. Objednávka

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru – e-booku predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky.

Kupujúci objednáva vzdelávací e-book vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tz. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednaný tovar (e-book) a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu tovaru (e-booku). Po odoslaní objednávky bude vaša objednávka spracovaná a na váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim; na uvedenú e-mailovú adresu.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke zarabajuciweb.sk spoločnosti Akontax,  s.r.o. a  že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky a zároveň súhlasom s obchodnými podmienkami.

3. Cena produktu

Cena e-booku je uvedená  na stránke zarabajuciweb.sk a je súčasťou záväznej objednávky. Cena je uvedená s 20% DPH v zmysle zákona. Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru. Cena produktu je konečná a nepripočítava sa k nej poštovné ani balné.

4. Platobné podmienky

Platobný systém je napojený na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a on-line bankových prevodov. Čísla platobných a kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti platieb:

a) On-line platobnou kartou:  VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
b) Bankovým prevodom

5. Dodacie podmienky

Nárok na dodanie e-boku Zarábajúci web vznikne vyplnením a odoslaním elektronického formulára objednávky a úhradou kúpnej ceny. Po obdržaní úhrady kúpnej ceny na účte č. SK35 8330 0000 0027 0040 3221  (Fio Banka) spoločnosti Akontax, s.r.o. bude kupujúcemu automaticky zaslaný e-book v elektronickej podobe vo formáte PDF na emailovú adresu, ktorá bola zadaná pri vyplnení objednávky. Spoločnosť Akontax, s.r.o. nezodpovedá za nedodanie vzdelávacieho e-booku v prípade nesprávneho zadania emailovej adresy. V prípade neobdržania e-booku najneskôr do 3 dní od úhrady má právo kupujúci napísať reklamáciu na emailovú adresu uvedenú v kontaktoch. Po obdržaní reklamácie predávajúci odkontroluje správnosť emailovej adresy ako aj úhradu kúpnej ceny a správnosť variabilného symbolu. Reklamácia bude vybavená, v čo najkratšom čase, najneskôr do 7 dní od obdržania reklamácie.

6. Garancia - Vrátenie peňazí

Cieľom e-booku Zarábajúci web je naučiť ľudí, ako vytvárať web stránky a následne ich monetizovať prevažne cez sprostredkovanie predaja (affiliate marketing). Predávajúci si je istý kvalitou informácii v e-booku a preto ponúka kupujúcemu 30-dňovú garanciu vrátenia peňazí. Pokiaľ by ste do 30 dní od doručenia e-booku prostredníctvom emailu usúdili, že tento vzdelávací e-book nesplnil vaše očakávanie alebo pre vás nie je vhodný ponúkame vám možnosť odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu.

Kupujúci má právo odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 30 dní od doručenia tovaru – e-booku prostredníctvom emailu a to elektronickou formou na tento email: peter@zarabajuciweb.sk s vyplneným vzorovým formulárom na odstúpenie od zmluvy (nájdete nižšie) a priložením kópie faktúry. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene e-booku vrátane DPH.  Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom.

Zo zákona má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy podľa nasledujúceho formulára:

Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

Akontax, s.r.o.
Alexandra Rudnaya 2556/20
010 01, Žilina

IČO: 44 639 678
DIČ: 202 277 9154
IČ DPH: SK2022779154

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

Dátum objednania ..............
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.

7. Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci fyzickou osobou oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, a e-mailovú adresu. Ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, a e-mailovú adresu.

Kupujúci súhlasí v zmysle zákona č. 84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Spoločnosť Akontax,  s.r.o. sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

Vyplnením objednávky,  ako aj zadaním emailovej adresy pre stiahnutie ukážky e-booku zároveň kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním informácií, článkov na tému affiliate marketing a ďalších vzdelávacích programov, ako aj o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

Pokiaľ by ste so zasielaním informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

8. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na peter@zarabajuciweb.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenie sporov nájdete na odkaze http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.